Ons kindcentrum

IKC De Lente
IKC De Lente is een kleinschalig, warm kindcentrum voor kinderen van 0-12 jaar te Abbenes. Jij maakt hier een soepele overstap van de kinderopvang naar school. Jij mag hier jezelf zijn. Je krijgt de ruimte om te groeien en te leren op jouw eigen manier en niveau. We stimuleren dat jij je breed ontwikkelt. We prikkelen je creativiteit, leren jou om je vrij te uiten en gaan tijdens projecten regelmatig met je naar buiten. Daar nodigt onze groene, rustige omgeving ook toe uit. Door bezoeken aan de sloot vlakbij onze school, een boerderij of museum leer jij over de wereld om je heen. Zelf zijn wij nauw betrokken bij jou en bij ons kindcentrum. Wij vormen een hecht team dat met behulp van een ruim, prettig gebouw, goede ICT en volop speelruimte een omgeving creëert waarin jij je verschillende talenten kunt ontwikkelen. Zelf leren wij ook nog steeds bij. Jouw ouders voelen zich vrij om hier binnen te stappen en met ons in gesprek te gaan. Samen streven wij ernaar dat jij bij ons een fijne schooltijd hebt.

Missie

De ruimte is letterlijk en figuurlijk van toepassing. Er is voldoende ruimte aanwezig waarbinnen het kind kan bewegen en kan groeien en onze leerlingen groeien ook op cognitief vlak.  Bij IKC De Lente groeien kinderen in de ruimste betekenis van het woord.   

Ideologie – waar geloven wij in?

  • Wij geloven in de groeimogelijkheden van ieder kind en de wil om deze te ontdekken en te benutten.  
  • Wij geloven in talent.  
  • Wij geloven in de wil om te leren.   
  • Wij geloven in het belang van het kennen en nemen van verantwoordelijkheid.  
  • Wij geloven in het belang van de normen en waarden vanuit de christelijke grondslag   

Middels goed kijken en luisteren wordt kwaliteit zichtbaar. Ieder mens en ook ieder kind bezit kwaliteiten en talenten. Het team van IKC De Lente kent ieder kind en gaat bij ieder kind op zoek naar zijn of haar kwaliteiten en talenten, benut deze en maakt ze zichtbaar voor het kind. Dat is onze uitdaging en onze verantwoordelijkheid.   

Wij geloven dat onderstaande goed aansluit bij onze manier van werken:  

Als kindcentrum zijn we met elkaar gedurende een groot deel van de week een gemeenschap van mensen. Dat is een gegeven. Vanuit dit gegeven zetten alle medewerkers zich in om er het beste van te maken, zij handelen professioneel. In onze organisatie is het belangrijk dat een ieder verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen ontwikkeling en leert zo te worden wat je kunt zijn.   
Ten grondslag aan ons onderwijs liggen de christelijke normen en waarden. De kinderen leren en ontdekken, middels de verhalen uit de bijbel, hoe zij kunnen leven met en zorgen voor elkaar. Maar ook hoe zij hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van de aarde vorm kunnen geven in hun denken en handelen zodat zij bewuste, verantwoordelijke mensen worden. 

Door het optimaal benutten van de beschikbare kwaliteit en het nemen van verantwoordelijkheid ontstaat een school waar kinderen in een veilige en gezonde setting opgroeien en zich ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfsturende jonge individuen.  

Visie 

IKC De Lente is een kleinschalig, warm kindcentrum met een goed pedagogisch klimaat.   
Kinderen van 0 t/m 12 jaar voelen zich welkom op IKC De Lente. Er is een doorgaande ontwikkeling vanaf de opvang naar het onderwijs.   

Bij De Lente mogen kinderen zichzelf zijn. Ze krijgen de ruimte om te groeien en te leren op hun eigen manier en niveau. We stimuleren dat zij zich breed ontwikkelen. Wij prikkelen de creativiteit, leren kinderen zich vrij te uiten en gaan tijdens projecten regelmatig naar buiten. Daar nodigt onze groene, rustige omgeving ook toe uit. Door bezoeken aan de sloot vlakbij onze school, een boerderij of museum leren onze leerlingen over de wereld om ons heen.  

De teamleden zijn nauw betrokken bij de kinderen en bij het kindcentrum. Zij vormen een hecht team dat met behulp van een ruim, prettig gebouw, goede ICT en volop speelruimte een omgeving creëert waarin verschillende talenten kunnen ontwikkelen. Zelf leren zij ook nog steeds bij.   
Ouders voelen zich vrij om bij ons binnen te stappen en met ons in gesprek te gaan. Samen streven wij ernaar dat kinderen bij ons een fijne schooltijd hebben.  

Visie op integraal onderwijs

Naast het belang van het nemen van verantwoordelijkheid zien wij vanuit de hedendaagse samenleving ook steeds meer behoefte aan samenwerking, aan doorgaande ontwikkelingslijnen, aan het volgen van deze ontwikkeling en het inspelen op behoeften.
Ook het onderwijs heeft hiermee te maken. Een kind van vier komt al met een verleden binnen. Het heeft al een voorschools traject doorlopen. Zij het een bezoek aan de peuterspeelzaal, kinderopvang of een gastouder dan wel thuis bij de ouders of oppas. Dit heeft als gevolg dat de startpositie van ieder kind anders is en niveau van ontwikkeling erg uiteen loopt. Daarnaast krijgt een kind vaak al op heel jonge leeftijd met verschillende opvoedkundigen te maken. Dit traject, voorafgaande aan het basisonderwijs, loopt veelal niet vloeiend over. Dat zien wij als een gemiste kans. Een kans die beter benut zou kunnen worden wanneer er samengewerkt wordt. Wanneer een kind zich al van jongs af aan in een doorgaande lijn ontwikkelt. Deze kans willen wij oppakken in ons IKC (integraal kindcentrum) dat wij vanaf schooljaar 2016-2017 hebben geopend. Een integrale organisatie waar je, als ouder, je kind met een goed gevoel, vol vertrouwen, heenbrengt. Waar je kind gekend wordt. Waar je je als ouders herkent in het beeld dat van je kind gevormd wordt. Waar uit het kind gehaald wordt wat erin zit. Waar een kind met plezier naar toe gaat. Boeiend kwalitatief goed onderwijs, leren in een context. Waar kinderen toekomen aan hun talenten. Een organisatie waar ieder kind centraal staat.