Medezeggeschapsraad

Wat is het doel van de Medezeggenschapsraad (MR)?
De medezeggenschapsraad (MR), de naam zegt het al, is een orgaan voor medezeggenschap. Hierbij kunt u denken aan: het vertegenwoordigen van de diverse groepen binnen de school. De MR heeft hierin inspraak. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat de schooldirectie/het bestuur doet. Alle onderwerpen die voor een school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Denk bijvoorbeeld aan zaken als de formatie, de introductie van nieuwe lesmethodes, schooltijden, de ouderenquête, veiligheid op school of de tussen- en naschoolse opvang.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een gezamenlijke taak voor schooldirectie, leerkrachten en ouders. Een school is continu in beweging door allerlei omgevingsfactoren en de daarmee steeds weer veranderende eisen die aan een school worden gesteld. Voor zowel ouders als leerkrachten staat het belang van kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen, een prettig schoolklimaat en een fijne werksfeer voorop. Als MR zien we erop toe dat deze punten altijd gewaarborgd blijven.


Wie zijn de leden van de MR?
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. Op dit moment een personeelslid en twee ouders. Het personeel wordt vertegenwoordigd door Inge de Kooker en Romy Wessels.
De oudergeleding wordt gevormd door Dominique Grijze (voorzitter)en Vincent van Blitterswijk.

Hoe werkt de MR?
De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Tijdens die vergaderingen worden in principe vier overlegdoelen nagestreefd: het verkrijgen van informatie, het oplossen van problemen, het geven van advies en het nemen van besluiten. De voorzitter stelt in overleg met de leden de agenda vast. Tijdens de vergadering kan de directeur als adviserend lid (vertegenwoordiger van het bestuur) aanwezig zijn. Hij licht diverse agendapunten toe, doet mededelingen en beantwoordt vragen van de MR. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht.

De GMR
Onze school is een onderdeel van de Stichting MeerPrimair.  Alle 18 scholen van MeerPrimair kennen ook een gezamenlijke MR, dat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang. 

Actueel
De onderwerpen die wij op dit moment als MR onderhanden hebben:

·     Onderwijsinhoudelijke vernieuwingen zoals het opbrengst gericht werken; invoering methodes; visie-ontwikkeling

·     Ouderpanels

·     De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata zijn terug te vinden in de kalender op deze website. Wij zien graag dat u de weg naar ons weet te vinden wanneer u vragen heeft over het functioneren van de school in de breedste zin van het woord. Ook als u zich zorgen maakt over een specifiek onderwerp dan kunt u ons daarover aanspreken. Wij zullen daar vertrouwelijk en zorgvuldig mee om gaan. De MR is ook altijd per email bereikbaar als u vragen of opmerkingen heeft. Het emailadres is mr@ikcdelente.nl